Një ekip ndërkombëtar studiuesish – i cili anketoi më shumë se 6,000 pjesëmarrës në 11 vende, duke përfshirë Irlandën, Italinë, Rusinë, Turqinë dhe SHBA-në – kanë zbuluar se ata që pëlqejnë “sexting” priren të kenë dy tipare të personalitetit që përbëjnë modelin e famshëm të “Triada e Errët”: narcisizmi dhe makiavelizmi.

Të gjithë jemi mjaft të njohur me të parën, që zakonisht karakterizohet si ego e madhe dhe mungesë ndjeshmërie. Makiavelizmi, nga ana tjetër, zakonisht u referohet njerëzve që manipulojnë dhe shfrytëzojnë të tjerët.

“Sexing”, i cili është rritur veçanërisht tek të rinjtë me përhapjen e përdorimit të telefonave inteligjentë, është i ligjshëm nëse ndodh midis të rriturve që pranojnë dhe, mbi të gjitha, të rriturve. Megjithatë – si me çdo sjellje seksuale – ekziston një vijë e rrezikshme kur “sexting” nuk është konsensual. Kështu, studiuesit bënë dallimin midis tre llojeve të ndryshme të “sexting”: “eksperimental”, “i rrezikshëm” dhe “i rënduar”.

Ai “eksperimental” i referohet shkëmbimit konsensual të përmbajtjes “për të adresuar temat e ndryshme dhe nevojat e zhvillimit të të rinjve”, siç është eksplorimi i identitetit të tyre. Sekstingu “i rrezikshëm” përkufizohet si “sexting” në kombinim me sjellje të tjera të rrezikshme, të tilla si dërgimi i përmbajtjes nën ndikimin e alkoolit ose drogave, ose seksi me të panjohur ose njerëz që i keni takuar vetëm në internet.

Sexting “i rënduar” i referohet sjelljes së dëmshme si p.sh. ndarja publike e mesazheve seksuale të dikujt pa pëlqimin e tyre, ose sekstimi i detyruar “nën kërcënim” ose presion nga një partner ose miq. Studimi shqyrtoi lidhjen midis faktorëve të personalitetit të Triadës së Errët dhe tendencës për t’u përfshirë në këto tre lloje të sekstingut.

Studimi zbuloi dallime të mëtejshme midis burrave dhe grave. “Rezultatet treguan se djemtë kishin më shumë gjasa të përfshiheshin në sexting të rrezikshëm dhe të dyja format e sekstingut të rënduar”.

Në mënyrë të ngjashme, meshkujt demonstruan angazhim më të madh në dërgimin e mesazheve nën presion, për shembull nga një partner. Për më tepër, pjesëmarrësit më të vjetër kishin më shumë gjasa të përfshiheshin në seks të rrezikshëm sesa pjesëmarrësit më të rinj. Megjithatë, pjesëmarrësit më të rinj raportuan seksting më të rënduar, lloj jo konsensual dhe nën presion.

Kjo mund të lidhet me faktin se adoleshentët priren të jenë “më pak të orientuar drejt së ardhmes” dhe të tregojnë më pak konsideratë “për pasojat e ardhshme që i bëjnë ata të përfshihen në forma më të rënduara të sekstingut”, vuri në dukje ekipi.

Studimi u krye nga psikologë nga Universiteti Sapienza i Romës, por përfshin edhe studiues nga Universiteti i Huddersfield në MB.